Könyvek, tanulmányok, írások ismertetése, ajánlása PDF Nyomtatás E-mail
  • Pathy Lívia – Seper Judith (Oberwart, Ausztria): Az én világom
    (Sodalitas, Bécs, 2009)

10–11 éves gyermekek magyartanítását szolgáló tankönyv került ki a napokban  a nyomdából, és jut el hamarosan a diákok kezébe.

E könyv olyan tanulók számára készült, akik tanári segítséggel tanórai keretben tanulnak magyart idegen nyelvként német közvetítő nyelvvel. Segít megteremteni az érettségi vizsgáig felmenő nyelvtanulás megfelelő alapjait.
A képekkel, párbeszédekkel, játékos feladatokkal színesebbé tett könyv a gyermek mindennapi életének helyzeteihez kínál elegendő szókincset és nyelvtani ismereteket a kezdő szintű kommunikációhoz. Az európai referenciakeret szerint meghatározott A1–A2-es szintre juttatja el a tanulót.
A könyv 10 fejezetből áll, az ötödik és tizedik után ismétlő feladatokkal. A megfelelő nyelvhelyesség elérése céljából hangsúlyt helyez a szóbeli és írásbeli gyakoroltatásra, és még további gyakorlatok, játékok lehetőségét is kínálja.
A szókincs és a kommunikációs helyzetek a 10-11 éves korosztály mindennapjaihoz igazodnak, törekedve viszont arra is, hogy a magyar kultúrával megismertethessük a gyermekeket, a magyar ünnepekhez, jeles napokhoz kapcsolódó szókincset is közvetítsük, tehát elősegítsük az interkulturális ismeretek elsajátítását. („Jeles napok, ünnepek” a függelékben.)
Az egyes leckékben valamint a könyv végén alfabetikusan rendszerezett magyar-német szószedet tartalmazza a szavakat, a teljes szószedetben a szótári alakok megadásával. Ez hozzászoktatja a tanulókat a szótárak használatához.
Tekintettel a különböző tanulói típusokra, a függelékben található a nyelvtani alapok rendszerezése is, mivel középiskolai magyar nyelvtankönyv a magyart idegen nyelvként tanulók számára nem létezik. Ez az összefoglalás nem helyettesíti a tanári magyarázatot, hanem azt követően segít áttekinteni, átismételni a tanultakat.
A különböző nyelvi szintű és óraszámú csoportok foglalkoztatását is lehetővé teszi a könyv, mivel a leckékből egyes részek kihagyhatóak anélkül, hogy ez a továbbhaladást akadályozná. A jeles napokhoz kapcsolódó szövegek és feladatok a függelékbe kerültek, így nem jelentenek kényszerítő tényezőt a haladási tempóra.
Szintén a függelékben található néhány feladat megoldása, mivel azonban nem önálló tanulásra készült a könyv, nem tartottuk szükségesnek minden feladat megoldását megadni.
A többéves tapasztalat alapján összeállított anyag tanulóinknál bevált, szívesen és eredményesen dolgoztak vele.
Bízunk benne, hogy könyvünkkel sikerült bővíteni a 10–11 éves korosztály magyar mint idegen nyelv tanulásához használható könyvek kínálatát. Reméljük, hogy továbbra is hozzájárulunk ahhoz, hogy a gyermekek érdeklődéssel és kedvvel tanulják a magyar nyelvet.

(Szerkesztői megjegyzés: a könyvet az érdeklődők rövidesen megtalálják a Könyvespolc rovatunkban.)Lengyel Ferenc

Olvasmány minden napra:
Világnak virága

„Isten rendet teremtett a világba. A régi ember jól tudta ezt, s ehhez a rendhez, az isteni törvényhez igazította életét. Honnan tudta, hogy mi az isteni rend? Ezt a törvényt a Jóisten nem papírra –, hanem a szívünkbe írta. Ezzel a tudással születünk a világra. A régi ember a természetben élt, közelebbről tapasztalta Isten rendjét, amikor ránézett egy-egy kibújó növényre, szirmot bontó virágra, vagy amikor állatait gondozta.”
(Czárán Eszter)

 

  • Gedeon Márta

Szita Szilvia – Görbe Tamás: Gyakorló magyar nyelvtan
(A Practical Hungarian Grammar, Akadémiai Kiadó, 2009)

http://www.libri.hu/konyv/gyakorlo-magyar-nyelvtan.html

 

 

  • Málnási Ferenc

Hegedűs Imre János: Benedek Elek monográfia

(Pallas-Akadémia Könyvkiadó, Csíkszereda, 2009. december 3.)

http://webshop.animare.hu/ProductView.aspx?id=9346

 

 

1. Márciusi számunk tartalma (lásd március az Archívum rovatban)
* Gedeon Márta: Gondolatok Szili Katalin Vezérkönyv a magyar grammatika tanításához című könyvéről
* Czégényi Dóra: A magyar népi kultúrára vonatkozó tudás mint oktatási segédanyag


2. Júniusi számunk tartalma (lásd június az Archívum rovatban)
* BENEDEK ELEK: Kisbaconi versek (Egybeszedte Bardócz Orsolya)

3. Szeptemberi számunk tartalma (lásd szeptember az Archívum rovatban)
* Székely Győző: Tallózás magyar pedagógiai lapokban
* Málnási Ferenc: Móser Zoltán Névviseletek című könyvéről
* Sántha Mária: Recenzió