Az oldal tartalma PDF Nyomtatás E-mail

 

 

Mostani számunkban – az eddigiekhez hasonlóan – az elektronikus folyóiratokból egy olyan cikket ajánlunk a Tisztelt Olvasónak, mely a „Hogyan tanítsuk” kérdéshez ad támpontot.

G. Gődény Andrea – Koósné Sinkó Judit: A nyelvhasználat fejlesztése komplex anyanyelv-pedagógiai módszerekkel a melléknevek gyakorlása közben
Anyanyelv-pedagógia 2008. évi 3-4. szám
http://www.anyanyelv-pedagogia.hu/cikkek.php?id=136

G. Gődény Andrea és Koósné Sinkó Judit tanulmánya azt példázza, hogy a kritikai gondolkodás fejlesztése, a drámajátékok, a kooperatív és reflektív tanulási technikák alkalmazása lehetőséget nyújt a hatékony kommunikáció fejlesztésére, a nyelvtani, helyesírási, fogalmazási ismeretek továbbítására, a nyelvi ízlés, az önkifejezés formálására és a kapcsolódó kulcskompetenciák (gondolkodás, szövegértés) megerősítésére.

A két szerző melléknév gyakorlására kidolgozott óravázlata a módszertani kultúra megújításának szükségességét támasztja alá.
Az ötödik-hatodik évfolyam nyelvi fejlesztése a magyarországi gyakorlatban különösen nehéz feladat, mivel az alsó tagozathoz képest kevesebb óraszám áll rendelkezésre a tantárgyi részterületek (beszéd, helyesírás, nyelvtan, szóbeli szövetalkotás) működtetéséhez, ezért elengedhetetlenül fontos a tanórák komplexitása.
Ez a komplexitás megmutatkozik az óra céljainak definiálása során is, hiszen a helyesírási készség, a gondolkodási, kommunikációs képességek fejlesztése mellett többek között a könyvtárhasználat megerősítése is a célok közé tartozik a melléknév helyes használatának elsajátítása során.
A célokhoz sokszínű feladatsort rendeltek a pedagógusok: így a melléknevek drámajátékkal történő gyűjtését, szövegalkotást (szóban és írásban) a megadott melléknevekkel, különböző segédkönyvek használatával a könyvhasználat fejlesztését, szómagyarázatok készítését, szöveg pótlását, hiányos szóláshasonlatokat, a helyesírási készség fejlesztését emlékezetből történő írással.  A használt eszközök mindenki számára könnyen elérhetőek: tábla, írásvetítő, helyesírási szótár, szinonimaszótár, helyesírási szabályzat, csomagolópapír, filctoll, szókártyák.
A változatos feladatok a differenciált munkáltatás, tollbamondás, játék és közlés, beszélgetés módszerét és a csoportban, párban, egyénileg, illetve frontálisan megvalósított munkaformát követik. A kíváncsiság felkeltésére következzék néhány feladattípus a felsorolás szintjén: Szennyes vagy piszkos Fred? Mondd és írd! Ki vagyok én? Szófoltozás. Szöveglyukak.
A feladatok után minden esetben sor kerül a különböző megoldások meghallgatására, az értékelésre, a megoldások megbeszélésére.
Az írásbeli házi feladat, amely egyénileg, de párokban és csoportokban is megoldható, jól illeszkedik a tanóra logikájához, s a XXI. századi diákok életviteléhez (pl. SMS és /vagy e-mail nyelvben használatos melléknevek gyűjtése az alaki változatok bemutatásával).
A két szerző dolgozata mindenkit megerősít abban, hogy a magyartanárnak rendelkeznie kell olyan módszertani tudással, amely lehetővé teszi a hatékony kommunikációt, a szövegekkel és az azokról folytatott diskurzus kialakítását, mindez pedig feltételezi a hagyományos tanárszerep átkódolására való képességet.

 

Gedeon Márta: Pelcz Katalin - Szita Szilvia: Egy szó mint száz

 

Pelcz Katalin - Szita Szilvia:
Egy szó mint száz
Magyar-angol tematikus szókincstár
Hungarian Vocabulary by Topic
Akadémia Kiadó, Budapest, 2011

Ennek a tematikus szókincstárnak bizonyára nagyon megörülnek a magyart idegen nyelvként tanító tanárok és a nyelvünket tanuló diákok. A szerzőpáros a következő témakörökbe gyűjti össze a magyar szavakat, kifejezéseket: Az egyén; Család; Társas kapcsolatok; Ünnepek; Lakás és lakóhely; Tanulás és munka; Hobby; Sport; Kultúra és szórakozás; Földrajzi jelenségek, időjárás; Természet és környezet; Utazás és közlekedés; Szolgáltatások; Vásárlás; Éttermek, ételek, receptek; Egészség és betegség; Média; Kommunkációs eszközök; A számítógép.

 

>>tovább>>

 

 

 

 

 

 

1. Szeptemberi és decemberi számunk tartalmát lásd az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzék 2011-ben
2. Az elmúlt három év anyagai az Archívumban, illetve a Tartalomjegyzékekben találhatók